PRIVACY STATEMENT STRANDHOTEL NOORDZEE

 

Inleiding

Strandhotel Noordzee neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met info@strandhotelnoordzee.nl.

Wie is Strandhotel Noordzee?

Strandhotel Noordzee is de besloten vennootschap Strandhotel Noordzee , kantoorhoudende te (1796 NR) De Koog aan Pelikaanweg 18, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 65755251. Strandhotel Noordzee is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door Strandhotel Noordzee de verwerkingsverantwoordelijke. Strandhotel Noordzee heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. Je kunt Rob Vos bereiken via rob@depelikaan.nl.

Hoe gebruikt Strandhotel Noordzee jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Strandhotel Noordzee persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Strandhotel Noordzee voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Strandhotel Noordzee worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

Strandhotel Noordzee heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij gegevens aan ons verstrekt hebt, en omdat Strandhotel Noordzee gegevens van andere partijen heeft verkregen. Die andere partijen zijn: Boekingspartners.

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan: Inzage Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Strandhotel Noordzee over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen
Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij Strandhotel Noordzee. Je kunt verzoeken dat Strandhotel Noordzee je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking
Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Strandhotel Noordzee te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar
Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Strandhotel Noordzee of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht
Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Strandhotel Noordzee te verkrijgen. Strandhotel Noordzee zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken
In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Strandhotel Noordzee je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Strandhotel Noordzee

Een verzoek kan verstuurd worden naar info@strandhotelnoordzee.nl. Strandhotel Noordzee zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Strandhotel Noordzee een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Strandhotel Noordzee je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan:

Verwerkers
Het kan zijn dat Strandhotel Noordzee verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Doorgifte aan derde landen of internationale organisaties
Om (bijvoorbeeld) technische en operationele redenen kan het nodig zijn dat jouw (persoons)gegevens worden doorgegeven aan aan Strandhotel Noordzee gelieerde ondernemingen buiten de Europese Economische Ruimte. Omdat de regelgeving op het gebied van de privacybescherming daar mogelijk niet eenzelfde bescherming biedt als binnen de Europese Economische Ruimte, zal Strandhotel Noordzee gebruik maken van het Privacy Shield of de EU Model Clauses om jouw privacy zoveel mogelijk te beschermen. Wanneer dat niet mogelijk is, zal Strandhotel Noordzee aan jou toestemming vragen om jouw (persoons)gegevens naar landen zonder passend beschermingsniveau door te gegeven. Deze toestemming kun je te allen tijde intrekken.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt Strandhotel Noordzee ze?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van Strandhotel Noordzee worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van Strandhotel Noordzee worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Strandhotel Noordzee je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar info@strandhotelnoordzee.nl. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Strandhotel Noordzee jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar info@strandhotelnoordzee.nl. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens .